Comeback_sports_logo
LinkedIn Instagram

Algemene leveringsvoorwaarden COMEBACK ENTERPRISE B.V. – 2019

Algemene leveringsvoorwaarden COMEBACK ENTERPRISE B.V. – 2018

Artikel 1       Begripsomschrijving

COMEBACK ENTERPRISE : COMEBACK ENTERPRISE  B.V. statutair gevestigd te Hoorn.

Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze Algemene Voorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing zijn. Opdrachtgever: degene die de Overeenkomst met COMEBACK ENTERPRISE aangaat.

Artikel 2       Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onder verantwoordelijkheid van COMEBACK ENTERPRISE  uit te brengen offertes en te verrichten prestaties, waaronder leveringen, hetzij ter uitvoering van een uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekte en/of aanvaarde opdracht, hetzij in het kader van de betrekkingen die tussen COMEBACK ENTERPRISE  en de Opdrachtgever ontwikkelen in verband met de uitvoering van opdrachten of anderszins; alsmede op alle op informele basis onder verantwoordelijkheid van COMEBACK ENTERPRISE  verrichte prestaties jegens de Opdrachtgever. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden in verdere betrekkingen tussen partijen van toepassing zullen blijven en dat eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of worden. Alles tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 3       Offerte

Offertes van COMEBACK ENTERPRISE  zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. COMEBACK ENTERPRISE  zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Door COMEBACK ENTERPRISE  uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze dertig dagen. 

Artikel 4       Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat COMEBACK ENTERPRISE  een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van COMEBACK ENTERPRISE  binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien COMEBACK ENTERPRISE  een anderszins door de Opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5       Intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

 1. De Opdrachtgever zal COMEBACK ENTERPRISE alle kosten en schade vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit het intrekken of onderbreken van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de onderbreking niet aan COMEBACK ENTERPRISE is  toe te rekenen voor zover deze niet in redelijkheid te berekenen valt, is deze te stellen op minimaal 50% van het restant van de offertewaarde of minimaal 25 % van de gefactureerde omzet in de laatste 3 maanden.
 2. Indien een onderbreking langer duurt dan twee maanden heeft COMEBACK ENTERPRISE het recht de opdracht als ingetrokken te beschouwen. Als begindatum van de onderbreking geldt de dagtekening van de brief van de Opdrachtgever waarin hij van de onderbreking melding maakt, of, bij gebreke daarvan, de dagtekening van het schrijven waarin COMEBACK ENTERPRISE  de onderbreking constateert.
 3. Bij vertraging of verlenging van de met de opdracht gemoeide werkzaamheden heeft COMEBACK ENTERPRISE het recht eventuele extra kosten door te berekenen, indien de vertraging of verlenging niet te wijten is aan schuld van medewerkers van COMEBACK ENTERPRISE  of hen die in opdracht van COMEBACK ENTERPRISE  werkzaam zijn.

Artikel 6       Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als het bureau daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en internet-aansluiting.

 

Artikel 7       Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het staat COMEBACK ENTERPRISE vrij om bij de uitvoering van de opdracht derden te betrekken of in te schakelen tenzij hier bij opdrachtverstrekking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.


Artikel 8       Personeel

 1. COMEBACK ENTERPRISE kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het projectteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Een wijziging van het projectteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met COMEBACK ENTERPRISE
 2. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de Overtreding hiervan leidt tot een direct opeisbare schadevergoeding van minimaal EUR 25.000,-.

Artikel 9       Vergoedingen

 1. COMEBACK ENTERPRISE verricht haar prestaties tegen:
  1. een na voltooiing van de prestaties dan wel delen daarvan, aan de hand van tarieven vast te stellen bedrag (regie). In dit geval zal COMEBACK ENTERPRISE de opdrachtgever op verzoek een niet bindende begroting verschaffen op basis van de te verwachten prestaties  en/of
  2. een vooraf overeen te komen bedrag (aanneemsom) en/of
  3. een vooraf overeen te komen prestatie fee / commissie op basis van resultaat afspraken.
 2. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering van opdrachten onder niet-uitzonderlijke omstandigheden.
 3. De in het eerst lid vermelde vergoedingen omvatten, tenzij anders overeengekomen, geen reis- en verblijfkosten, detachering van personeel voor langere duur, kosten ter zake van prestaties die door derden worden verricht, en andere kosten die apart in rekening worden gebracht, zoals kosten ter zake van prestaties van derden die dienen ter ondersteuning van de opdracht zonder in die opdracht inbegrepen te zijn; laatstgenoemde kosten dienen rechtstreeks door de Opdrachtgever aan die derden te worden vergoed. COMEBACK ENTERPRISE zal de Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van in dit lid bedoelde kosten, die nodig zijn om de prestaties naar behoren te verrichten en maakt dien aangaande op verzoek van de Opdrachtgever een zo nauwkeurig mogelijke, doch niet-bindende, begroting; uit een mogelijke niet-tijdige in kennisstelling zal de Opdrachtgever evenwel generlei recht op niet-betaling kunnen ontlenen. Voorts zal COMEBACK ENTERPRISE  ten aanzien van de in dit bedoelde kosten aangeven welke van de in het eerst lid vermelde opties van toepassing is.
 4. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen.
 5. Op regiebasis verrichte prestaties worden achteraf in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Voor de overige prestaties zullen de partijen de wijze van betaling uitdrukkelijk overeenkomen.
 6. De tarieven kunnen eenmaal per jaar onaangekondigd worden gewijzigd. Overige tariefwijzigingen gaan in aan het begin van de maand volgende op de bekendmaking ervan, of zoveel later als COMEBACK ENTERPRISE dit kenbaar maakt.
 7. Bij opdrachten tegen een aanneemsom, waarvan een of meer termijnen langer dan een jaar na de datum waarop de Overeenkomst tot stand kwam verschuldigd worden, mag COMEBACK ENTERPRISE de termijnen die na de genoemde periode van een jaar vervallen naar de alsdan geldende tarieven.

 

Artikel 10     Resultaten

 1. Een Resultaat bestaat in kennis die COMEBACK ENTERPRISE in het kader van de prestaties waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig de verschijningsvorm van een Resultaat (rapport, presentatie, tekening, berekening, model, programmatuur, etc.). Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, het advies of (onderzoeks)resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van COMEBACK ENTERPRISE. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.
 2. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. De Opdrachtgever is vrij een Resultaat zonder nadere vergoeding te gebruiken in het kader van de bedrijfsvoering van de eigen onderneming of instelling, met dien verstande dat:
  1. COMEBACK ENTERPRISE , behoudens rechten van derden, te allen tijde de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Resultaten behoudt.
  2. COMEBACK ENTERPRISE kan besluiten dat een Resultaat dient te worden beschouwd als vertrouwelijk informatie zoals omschreven in deze voorwaarden.
  3. de Opdrachtgever het samengestelde geheel van Resultaten uit een Opdracht niet anders zal publiceren dan als een geheel, tenzij COMEBACK ENTERPRISE andersluidende, schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  4. indien de opdrachtgever, binnen de grenzen als in deze Algemene Voorwaarden aangegeven, een resultaat openbaar maakt, ter ondersteuning van wervingsactiviteiten of anderszins, COMEBACK ENTERPRISE vermeld dient te worden als voortbrenger, doch nimmer op zodanige wijze dat afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en/of onafhankelijke positie van COMEBACK ENTERPRISE.
  5. COMEBACK ENTERPRISE de onbeperkte bevoegdheid behoudt een resultaat ten behoeve van haar bedrijfsvoering of ten behoeve van derden, toe te passen of te doen toepassen, alles voor zover de daarbij ingevolge artikel 8 in acht te nemen vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd.
  6. COMEBACK ENTERPRISE kan het gebruiksrecht op een Resultaat intrekken indien de Opdrachtgever jegens COMEBACK ENTERPRISE  in gebreke is en schriftelijk in gebreke gesteld is. Teneinde haar goede naam te beschermen mag COMEBACK ENTERPRISE  passende maatregelen treffen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.
 4. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage (schriftelijk of mondeling) van COMEBACK ENTERPRISE te vragen. Voor zover de Overeenkomst niet in de kosten daarvan voorziet, mag COMEBACK ENTERPRISE  de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening brengen.


Artikel 11     Geheimhouding

 1. COMEBACK ENTERPRISE verplicht zich de in het kader van de relatie met Opdrachtgever  verkregen informatie zorgvuldig te hanteren. COMEBACK ENTERPRISE zal informatie van vertrouwelijke aard uitsluitend aanwenden ten behoeve van uitvoering van de opdracht of dienst en verplicht zich om zonder toestemming van Opdrachtgever derden geen inzage te verstrekken in de door haar uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten hiervan. Genoemde verplichtingen zijn eveneens van toepassing op derden, indien COMEBACK ENTERPRISE van diensten van derden gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht.
 2. Indien Opdrachtgever de resultaten van de opdracht van COMEBACK ENTERPRISE aan derden ter inzake verstrekt of ter beschikking stelt, is Opdrachtgever dit verplicht aan deze derden te vermelden dat deze afkomstig zijn van COMEBACK ENTERPRISE, zulks onverlet de rechten welke COMEBACK ENTERPRISE toekomen op grond van de Auteurswet of ander wetten waaruit door COMEBACK ENTERPRISE rechten van intellectueel eigendom kunnen voortvloeien. Deze rechten blijven te alen tijde bij COMEBACK ENTERPRISE berusten, tenzij schriftelijk anders met Opdrachtgever is overeengekomen.

 

Artikel 12     Publicaties

COMEBACK ENTERPRISE  heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 13     Werkterrein COMEBACK ENTERPRISE

Onverkort COMEBACK ENTERPRISE ’ verplichting tot geheimhouding kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat COMEBACK ENTERPRISE  jegens de Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop COMEBACK ENTERPRISE  zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen.

Artikel 14     Prestaties door derden

 1. COMEBACK ENTERPRISE staat, onverminderd het bepaalde in artikel 11, in voor van derden ontvangen gegevens, tenzij door haar uitdrukkelijk het tegendeel is aangegeven; ook staat COMEBACK ENTERPRISE  in voor door derden in haar opdracht verrichte prestaties.


Artikel 15     Aansprakelijkheid

 1. COMEBACK ENTERPRISE is tegenover de Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding van door hem geleden schade, indien hij aantoont dat deze schade een rechtstreeks gevolg is van een vermijdbare grove -en derhalve verwijtbare- onzorgvuldigheid van COMEBACK ENTERPRISE  of werknemers van COMEBACK ENTERPRISE.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt  door de tekortkomingen  wordt beperkt  tot het  bedrag van het honorarium dat  het bureau  voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
 3. Ondanks de gehoudenheid van COMEBACK ENTERPRISE tot inachtneming van zorgvuldigheid en het in het verband daarmee in het eerste lid bepaalde, staat COMEBACK ENTERPRISE  er niet voor in dat door haar geleverde Resultaten en door haar verrichte prestaties geen schending (kunnen) opleveren van rechten van derden, daaronder begrepen intellectuelen rechten en industriële zaken.
 4. De Opdrachtgever zal COMEBACK ENTERPRISE vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.
 5. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van werknemers van COMEBACK ENTERPRISE , alsook ten opzichte van derden waarvan COMEBACK ENTERPRISE bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie COMEBACK ENTERPRISE  aansprakelijk is.

 

Artikel 16     Overmacht

 1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is COMEBACK ENTERPRISE nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen etc.
 2. Indien derden van wie COMEBACK ENTERPRISE voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor COMEBACK ENTERPRISE  zouden hebben opgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor COMEBACK ENTERPRISE  zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.

Artikel 17     Betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.
 2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat COMEBACK ENTERPRISE tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.
 4. In het geval de betalingstermijn wordt overschreden, is COMEBACK ENTERPRISE gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per maand aan Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand voor de gehele maand wordt gerekend. Daarnaast is COMEBACK ENTERPRISE gerechtigd voor iedere betalingsherinnering administratiekosten in rekening te brengen van 12,50 per verzonden herinnering. Indien een derde c.q. incassogemachtigde wordt ingeschakeld zijn de administratiekosten EUR 40.- per verzonden correspondentie.
 5. Ingeval COMEBACK ENTERPRISE overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden COMEBACK ENTERPRISE  alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die COMEBACK ENTERPRISE  binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend.
 6. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft COMEBACK ENTERPRISE  de keus de op invordering van al de kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

 

Artikel 18     Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien hij bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft COMEBACK ENTERPRISE  het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat COMEBACK ENTERPRISE  tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding.

In deze gevallen is iedere vordering die COMEBACK ENTERPRISE  ten laste van de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. In het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft COMEBACK ENTERPRISE  zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 19     Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechterlijk gezag.
 2. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Handelsregister

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 69449899.

Inschrijving Handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 69449899.